Adatvédelmi tájékoztató

Irodánk ezúton tájékoztatja ügyfeleit és a weboldal látogatóit (a továbbiakban: Érintett) személyes adataik kezeléséről.

Jelen tájékoztató meghatározza, hogy irodánk milyen feltételekkel, mennyi ideig kezeli az Érintett személyes adatait, mindvégig biztosítva a jogszerűség követelményét.

Azon érintettek esetében, akik csak megtekintik weboldalunk, adatkezelésre nem kerül sor.

1. Az Adatkezelő

Név: Dr. Ifkovics József Ügyvédi Iroda
Székhely: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 9.
Adószám: 18831267-2-16
KASZ-szám: 36061991
E-mail cím: ifko@ifko.hu
Telefonszám: +36 57/503-150

2. Az adatfeldolgozó

Magyar Biztonságtechnikai Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-935275
Adószám: 12457887-2-43
Székhely: 1114 Budapest, Bocskai út 13. Fsz. 3. ajtó

Irodánk jogosult további, vagy más adatfeldolgozók alkalmazására, ugyanakkor az Érintett jogosult tájékoztatást kérni az adatfeldolgozó személyére vonatkozóan.

Irodánk gondoskodik róla, hogy az adatkezelő minden hatályos jogszabályt betartva kezelje az Érintett adatait.

3. Az adatkezelés jogalapja, kezelt személyes adatok köre

Amennyiben az Érintett e-mailt küld weboldalunkon keresztül, azzal hozzájárul – ráutaló magatartással - személyes adatai kezeléséhez és továbbításához olyan mértékben, mely az a cél eléréséhez, vagyis a kapcsolatfelvételhez szükséges.

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban az nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben hozzájárulását visszavonja, azt követően irodánk nem tudja megkeresését teljesíteni.

Weboldalon történő megkeresés esetén az alábbi adatokat kéri el és kezeli az iroda:

Személyes adatait kizárólag irodánk munkatársai és az adatfeldolgozó ismerheti meg.

4. Az adatkezelés célja, időtartama

Az adatkezelés célja a megkeresésekre történő válaszadás.

Amennyiben megkeresése nem az általunk nyújtott jogi szolgáltatásokra irányul, úgy a megválaszoláshoz szükséges ideig történik az adatkezelés, kivéve, ha az irodánkat terhelő kötelezettség teljesítésére irányul.

Ha a kapcsolatfelvétel jogi szolgáltatásra irányul, de azt követően nem jön létre ügyvédi megbízási szerződés, a megkeresését követő öt évig tároljuk adatait.

Abban az esetben, ha megkeresése jogi szolgáltatásainkra irányul és ügyvédi megbízási szerződés jön létre, a szerződés megszűnését követő öt évig kezeljük adatait.

5. Cookie használat

Weblapszerkesztőnk (Adatkezelő) rögzítheti, hogy egy adott látogató mely IP-címről, milyen eszközzel, hány alkalommal keresi fel honlapunk, azon belül milyen tartalmat tekint meg.

Honlapunk felkeresésével hozzájárul, hogy az Ön által használt eszközön cookie-k kerüljenek elhelyezésre a látogatás ideje alatt, amelyek weblapunk működését segítik és információt szolgáltatnak a felhasználókról az oldalon, például a használt nyelv, betűméret, felkeresett tartalom tekintetében.

Kiemeljük, hogy a cookie-k segítségével a weblapot látogató személy nem azonosítható be, ezen felül pedig lehetősége van azok elutasítására beérkezéskor a böngészőjében.

6. Alkalmazandó jogszabályok

7. Az adatkezelés elvei

Ez alapvetően a megfelelő szabályozás, annak betartása és nyilvántartások bemutatásával lehetséges.

8. Az érintettek jogai

1. Hozzáférési jog (tájékoztatáshoz való jog)

Az érintettek jogosultak arra, hogy tájékoztatást kapjanak az adatkezelőtől, személyes adataik kezelése folyamatban van-e. Amennyiben az adatkezelés folyamatban van, úgy az érintett az alábbi információkra vonatkozóan kérhet adatkezelőtől tájékoztatást:

2. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve hiányos személyes adatainak kiegészítését, amennyiben azok pontatlanok.

3. Törléshez, elfeledtetéshez való jog

Az érintett az alábbi esetekben kérheti az adatkezelőtől a személyes adatai törlését:

Az adatkezelő nem köteles törölni a személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés pl. az alábbiak miatt szükséges:

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

5. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat írásban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a továbbítást az adatkezelő megakadályozná, feltéve, ha

6. Tiltakozáshoz való jog

6.1. Tiltakozás az alábbi adatkezelési jogalapokhoz kapcsolódóan

Amennyiben az adatkezelés jogalapja

úgy az érintett jogosult az adatkezeléssel szemben tiltakozni.
Ilyen esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.2. Tiltakozás a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen

Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ebben az esetben az adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat a továbbiakban nem kezelheti.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A fenti rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

Az a) és c) pontokban említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

7. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A visszavonást az adatkezelő 1. pontban megjelölt e-mail címére kell megküldeni.

8. Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben az Érintett álláspontja szerint irodánk az adatkezelés során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az alkalmazandó jogszabályok szerint az alábbi jogorvoslati lehetőségei vannak:

Irodánk a fentiek során az eljáró bírósággal vagy a NAIH-hal együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat a bíróság vagy a NAIH részére kiadja.

Javasoljuk azonban, hogy elsődlegesen irodánkat keresse fel, amennyiben bármilyen kifogása van az adatkezeléssel kapcsolatosan.